bilješka 4 Ključne računovodstvene procjene
bilješka 6 Ostali prihodi
zatvori

Bilješka 5

Informacije o poslovnim segmentima

Uprava je odredila poslovne segmente temeljem izvještaja koje pregledava Uprava Adris grupe, a koji se koriste za donošenje strateških odluka.

Uprava je odredila svoje izvještajne segmente kao poslovne djelatnosti na temelju razlika u proizvodima i uslugama te je odredila da su izvještajni segmenti: Proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda koji obuhvaća proizvodnju duhanskih proizvoda i veleprodaju, Maloprodaju koja obuhvaća prodaju duhanskih i ostalih roba u maloprodaji te Turizam koji obuhvaća turističke usluge kao što su smještaj u turističkim objektima, prodaja hrane i pića. Turistička djelatnost obuhvaća i proizvodnju i prodaju uzgojene morske ribe. Ostali segmenti uključuju izgradnju i prodaju nekretnina i ostale aktivnosti vezane za upravljanje nekretninama.

Uprava Adris grupe procjenjuje rezultate poslovanja operativnih segmenata temeljem dobiti prije poreza.

Informacije o segmentima za izvještajne segmente za razdoblje koje završava 31. prosinca 2013. godine su kako slijedi:

(u tisućama kuna) i. iI. iII. iv. v.
Poslovni prihod segmenta1.317.425877.952857.08254.4373.106.896
Prihodi od prodaje između segmenata(288.015)(4.176)(18.256)(48.691)(359.138)
Prihod od vanjskih kupaca1.029.410873.776838.8265.7462.747.758
Dobit/(gubitak) prije poreza191.44761.625(9.691)241.415484.796
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine(205.595)(143.511)(10.099)(1.878)(361.073)
Financijski prihodi 62.7351.4607279.041
Financijski rashodi(3.568)(287)(23.961)
Udjel u dobiti ili gubitku pridruženih društava18.3484.83523.183
Imovina
Ukupna imovina uključuje: 2.861.6272.624.857204.9001.507.1107.198.494
– ulaganja u pridružena društva82.80491.850174.654
Obveze1.054.593321.789145.47057.0481.578.900
i. proizvodnja i prodaja duhanskih proizvodaiv. ostali segmenti
ii. turizamv. ukupno
iii. maloprodaja

Informacije o segmentima za izvještajne segmente za razdoblje koje završava 31. prosinca 2012. godine su kako slijedi:

(u tisućama kuna) i. iI. iII. iv. v.
Poslovni prihod segmenta 1.614.935766.251868.61456.6093.306.409
Prihodi od prodaje između segmenata(350.369)(7.350)(893)(49.383)(407.995)
Prihod od vanjskih kupaca1.264.566758.901867.7217.2262.898.414
Dobit/(gubitak) prije poreza311.00044.537(10.234)238.797584.100
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine(237.087)(133.801)(8.849)(2.662)(382.399)
Financijski prihodi 65.67062011100.071166.372
Financijski rashodi(13.456)(3.224)(278)(1.915)(18.873)
Udjel u dobiti ili gubitku pridruženih društava19.2534.88024.133
Imovina
Ukupna imovina uključuje:2.794.5322.426.348192.2841.258.7736.671.937
– ulaganja u pridružena društva85.94772.177158.124
Obveze780.573336.19570.175102.1771.289.120

Usklađivanje između dobiti prije poreza i dobiti nakon poreza je kako slijedi:

(u tisućama kuna)2013.2012.
Korigirana dobit prije poreza za izvještajne segmente 243.380345.303
Dobit prije poreza ostalih segmenata 241.416238.797
Ukupno segmenti 484.796584.100
Porez na dobit (99.145)(78.245)
Dobit nakon poreza 385.651505.855

Vrijednosti imovine o kojima se izvještava Uprava Adris grupe su identične onima po kojima se izvještava u financijskim izvještajima. Navedena imovina se alocira na temelju poslovanja segmenta i fizičke lokacije imovine.

Ulaganje u dionice klasificirane kao namijenjene trgovanju koje Grupa posjeduje te depoziti u bankama nisu alocirane na segmente, jer njima upravlja riznica Grupe.

Usklađivanje između imovine segmenata i ukupne imovine je kako slijedi:

(u tisućama kuna)2013.2012.
Imovina izvještajnih segmenata5.691.3845.413.164
Imovina ostalih segmenata1.507.1101.258.773
7.198.4946.671.937
Nealocirano:
Odgođeni porezi118.072126.961
Financijska imovina u računu dobiti i gubitka308.292350.441
Depoziti1.887.0391.829.521
Ukupno imovina u bilanci9.511.8978.978.860

Obveze o kojima se izvještava Uprava Adris grupe su identične onima o kojima se izvještava u financijskim izvještajima. Ove obveze su alocirane na segmente temeljem poslovanja segmenta.

Usklađivanje između obveza segmenata i ukupnih obveza je kako slijedi:

(u tisućama kuna)2013.2012.
Obveze izvještajnih segmenata1.521.8521.186.943
Obveze ostalih segmenata57.048102.177
1.578.9001.289.120
Nealocirano:
Odgođeni porezi17.01517.350
Tekući porezi18.0873.082
Ukupno obveze u bilanci1.614.0021.309.552

Grupa je utemeljena u Hrvatskoj. Pregled ostvarenih prihoda s vanjskim kupcima u Hrvatskoj i u ostalim zemljama naveden je u nastavku:

Prodaja (u tisućama kuna)2013.2012.
Hrvatska1.423.7091.254.659
Inozemstvo1.324.0491.643.755
2.747.7582.898.414

Prihodi od 345.648 tisuće kuna (2012.: 345.648 tisuća kuna) sačinjavaju prihode od jednog kupca te navedeni prihodi čine prihode segmenta Proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda.

Ukupno imovina (u tisućama kuna)2013.2012.
Hrvatska 8.820.0688.232.013
Zemlje Srednje, istočne Europe i ostalo691.827746.847
9.511.8958.978.860

Imovina je alocirana prema zemlji u kojoj se imovina nalazi.

Analiza prodaje po vrstama (u tisućama kuna)2013.2012.
Prihodi od prodaje proizvoda i robe2.016.0812.214.174
Prihodi od prodaje usluga 731.677684.240
2.747.7582.898.414
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB