bilješka 3 Upravljanje financijskim rizikom
bilješka 5 Informacije o poslovnim segmentima
zatvori

Bilješka 4

Ključne računovodstvene procjene

Procjene se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima. Grupa izrađuje procjene i stvara pretpostavke vezane za budućnost. Proizašle računovodstvene procjene su, po definiciji, u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatima. U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati značajan rizik usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini.

Sudske tužbe i postupci

Rezerviranja za sudske tužbe i postupke iskazuju se na temelju procjene Uprave vezane za potencijalne gubitke nakon savjetovanja s odvjetnikom. Na temelju postojećih saznanja u razumnoj mjeri je moguće da će se ishodi sudskih postupaka razlikovati od procijenjenih potencijalnih gubitaka.

Korisni vijek trajanja nekretnina i opreme

Uprava pojedinih društava utvrđuje i pregledava korisni vijek uporabe i pripadajući trošak amortizacije za nekretnine, postrojenja i opremu. Ova procjena se temelji na procijenjenom preostalom korisnom vijeku uporabe imovine i mogla bi se značajno promijeniti kao rezultat tehničkih inovacija i aktivnosti konkurencije. Uprava će povećati trošak amortizacije procijenivši da je korisni vijek uporabe imovine niži nego prije procjene ili će otpisati zastarjelu i odbačenu imovinu.

U skladu s tehničkim odjelom Grupe, korisni vijek trajanja zgrada procijenjen je na 12-50 godina. Korisni vijek trajanja opreme i ostale imovine također je preispitan kako je prikazano u bilješci 2.5.

Korisni vijek trajanja će se povremeno preispitati kako bi se utvrdilo postoje li okolnosti za izmjenu procjene u odnosu na prethodno utvrđenu. Promjene u procjeni, ako ih bude, prikazat će se u budućim razdobljima kroz promijenjeni trošak amortizacije tijekom preostalog, promijenjenog korisnog vijeka trajanja.

Kada bi amortizacijske stope na nekretnine, postrojenja i opremu bile 5% više/niže, pod pretpostavkom nepromijenjenosti ostalih varijabli, neto dobit za godinu i neto knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme bila bi 17.687 tisuća kuna (2012.: 18.442 tisuća kuna) niža/viša.

Umanjenje vrijednosti goodwilla

Grupa godišnje provjerava goodwill zbog umanjenja vrijednosti u skladu s računovodstvenom politikom navedenom u bilješci 2.8. Nadoknadivi iznosi jedinica koje stvaraju novac utvrđuju se na osnovi izračuna vrijednosti u uporabi. Ovi izračuni zahtijevaju korištenje procjena (bilješka 17). Grupa u 2013.i 2012. godini nije priznala umanjenje vrijednosti goodwilla.

U slučaju da je procijenjeni trošak kapitala korišten prilikom utvrđivanja diskontne stope prije poreza za segment Maloprodaje bio 1% viši od procjena Uprave (na primjer, 12,90% umjesto 11,90%) Grupa bi priznala umanjenje vrijednosti goodwilla u iznosu od 10.975 tisuća kuna.

Odgođena porezna imovina

Grupa nije priznala odgođenu poreznu imovinu po osnovi prenesenih poreznih gubitaka u iznosu od 26.350 tisuća kuna (2012.: 35.502 tisuća kuna), budući da u ovom trenutku nije vjerojatno da će buduća oporeziva dobit biti raspoloživa za iskorištenje poreznih gubitaka od strane pojedinih društava u navedenim iznosima prije njihovog isteka.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB