bilješka 29 Otkup dionica od manjinskog interesa
bilješka 31 Potencijalne obveze i neizvjesni događaji
zatvori

Bilješka 30

Novac generiran poslovanjem

(u tisućama kuna) Bilješka 2013. 2012.
Dobit prije oporezivanja484.796584.100
Amortizacija 15 16 17361.073382.399
Udio u dobiti pridruženih društava 18(23.183)(24.133)
Prihodi od kamata 11(264.928)(162.187)
Trošak kamata1122.73915.418
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme 10(2.768)(7.104)
Otpis nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine 15 16 1723.32443.484
Dobici od svođenja financijske imovine po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka na fer vrijednost
10(2.840)(40.846)
Ispravak vrijednosti potraživanja – neto 958.81667.464
Prihod od dividendi 10(359)(706)
Promjene u obrtnom kapitalu:
· rezerviranja19.12852.014
· potraživanja od kupaca(37.349)5.888
· ostala kratkotrajna imovina(24.492)(210.581)
· zalihe(110.580)(17.079)
· obveze prema dobavljačima i ostale obveze261.632(176.526)
· ostalo(13.041)(47.727)
Novac generiran poslovanjem751.968463.878
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB