bilješka 2 Sažetak značajnih računovodstvenih politika
bilješka 4 Ključne računovodstvene procjene
zatvori

Bilješka 3

Upravljanje financijskim rizikom

3.1 Čimbenici financijskog rizika

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitima vrstama financijskih rizika koje uključuju: tržišni rizik (valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka i cjenovni rizik), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja odjel riznice Matice.

a) Tržišni rizik

i. Valutni rizik

Grupa je izložena valutnom riziku koji proizlazi iz kretanja tečaja EUR, a nastaje pretežno iz priznate imovine i obveza.

U odnosu na iskazano stanje na dan 31. prosinca 2013. godine, ako bi tečaj EUR-o porastao/smanjio se za 1,00%, u odnosu na kunu (2012. 1,00%), uz pretpostavku da su svi ostali pokazatelji ostali nepromijenjeni, dobit prije poreza za izvještajno razdoblje bila bi za 29.928 tisuća kuna (2012.: 22.862 tisuća kuna) veća/manja, uglavnom kao rezultat dobitaka/gubitaka od tečajnih razlika na preračunu iz EUR-a kod financijske imovine, deviznog računa i kredita.

U odnosu na iskazano stanje na dan 31. prosinca 2013. godine, ako bi tečaj rsd porastao/smanjio se za 5%, u odnosu na kunu (2012. 5%), uz pretpostavku da su svi ostali pokazatelji ostali nepromijenjeni, dobit prije poreza za izvještajno razdoblje bila bi za 3.728 (2012.: 2.047 tisuća kuna) veća/manja, uglavnom kao rezultat dobitaka/gubitaka od tečajnih razlika na preračunu iz rsd kod primljenih kredita i potraživanja od kupaca.

ii. Cjenovni rizik

Grupa je izložena cjenovnom riziku koji proizlazi iz ulaganja u glavnične instrumente koji su u bilanci klasificirani u financijsku imovinu po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka. Upravljanje cjenovnim rizikom koji proizlazi iz ulaganja u glavničke instrumente odvija se na način da se ulaganja diversificiraju u skladu s limitima određenim od strane Uprave.

Ulaganja Grupe u vlasničke instrumente kojima se javno trguje uključena su u crobex indeks. U odnosu na iskazano stanje na dan 31. prosinca 2013. godine, ako bi vrijednost portfelja porasla/smanjila se za 5,00%, uz pretpostavku da su svi ostali pokazatelji ostali nepromijenjeni, dobit poslije poreza za izvještajno razdoblje bila bi za 15.414 tisuća kuna (2012.: 5% ili 14.015 tisuća kuna) veća/manja, uglavnom kao rezultat dobitaka/gubitaka od glavničkih instrumenata klasificiranih po fer vrijednosti u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

iii. Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope

Grupa ima značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Imovina koja ima ugovorene promjenjive kamate izlaže Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Imovina s fiksnim stopama izlaže Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Pretežni dio imovine koja donosi prihode od kamata ima fiksnu kamatnu stopu, dok je dio primljenih kredita po varijabilnim kamatnim stopama. U odnosu na iskazano stanje na dan 31. prosinca 2013. godine da se efektivna kamatna stopa na depozite i primljene kredite povećala/smanjila za 0,80% na godišnjoj razini, dobit poslije poreza za izvještajno razdoblje bila bi za oko 2.543 tisuća kuna veća/manje (2012.: 0,82% ili 1.766 tisuća kuna).

b) Kreditni rizik

Kreditni rizik nastaje temeljem novca i novčanih ekvivalenata, depozita kod banaka, te kreditne izloženosti Grupe prema kupcima u veleprodaji i maloprodaji, uključujući i nenaplaćena potraživanja. Grupa drži gotovinu i depozite pretežno u jednoj banci što izlaže Grupu kreditnom riziku. Uprava smatra da se radi o stabilnoj banci s kreditnim rejtingom bb (2012.: bb+) prema ocjeni Standard & Poor’s te se kreditni rizik redovno analizira što umanjuje izloženost navedenom riziku.

Odjel kontrole rizika procjenjuje kreditnu sposobnost kupaca u veleprodaji, uzimajući u obzir financijski položaj kupca, iskustvo iz prošlosti i ostale čimbenike. Prodaja kupcima u maloprodaji obavlja se gotovinom ili putem značajnih kreditnih kartica. Dodatne objave o kreditnom riziku prikazane su u bilješci 19a.

c) Rizik likvidnosti

Projekcije novčanih tokova izrađuju se u podružnicama Grupe te ih prikuplja Odjel financija Grupe koji prati projekcije likvidnosti kako bi se osigurala dostatna novčana sredstva za ispunjavanje poslovnih ciljeva na način da Grupa ne krši kreditne limite ili financijske uvjete ugovora u svezi s bilo kojim zajmovima.

Višak novčanih sredstava iznad iznosa koji je potreban za upravljanje radnim kapitalom riznica Grupe ulaže u oročene depozite, depozite tržišta novca i utržive vrijednosnice, pri tome birajući instrumente s prikladnim rokovima dospijeća ili dostatnom likvidnošću kako bi se osigurala dovoljna likvidnost u skladu s gore navedenim projekcijama. Na dan izvještavanja Grupa je imala sredstva na tržištu novca u iznosu od 1.963.177 tisuća kuna (2012.: 1.922.333 tisuća kuna) za koje se smatra da će generirati novčane tokove za potrebe upravljanja rizikom likvidnosti.

Tablica u nastavku prikazuje analizu financijskih obveza Grupe na datum bilance prema ugovorenim dospijećima. Iznosi iskazani u tablici predstavljaju ugovorne nediskontirane novčane tokove. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze ne uključuju poreze, obveze prema zaposlenima i predujmove.

31. prosinca 2013. Do 1 godine 1–2 godine 2–5 godina Preko 5 godina
Imovina
Financijska imovina po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka
308.292
Obveze
Posudbe351.59117.52835.77826.340
Obveze za kamate 630
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 309.804
31. prosinca 2012. Do 1 godine 1–2 godine 2–5 godina Preko 5 godina
Imovina
Financijska imovina po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka
350.441
Obveze
Posudbe360.88820.91140.0678.559
Obveze za kamate 1.027
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 436.010

d) Upravljanje kapitalom

Grupa nadzire kapital u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske koji zahtijevaju minimalni uplaćeni kapital od 200 tisuća kuna za dionička društva. Vlasnici ne zahtijevaju nikakve posebne mjere u pogledu upravljanja kapitalom. Grupa nema obvezu pridržavanja kapitalnih zahtjeva nametnutih izvana. Nadalje, nema kapitalnih ciljeva koji se interno prate.

3.2 Procjena fer vrijednosti

Grupa je od 1. siječnja 2009. godine usvojila dodatak MSFI-u 7 za financijske instrumente koji se u bilanci mjere po fer vrijednosti, što zahtijeva objavljivanje na koji način se mjeri fer vrijednosti financijskih instrumenata u skladu sa sljedećom hijerarhijom:

Sljedeća tablica predstavlja imovinu Grupe koji se mjere po fer vrijednosti na dan 31. prosinca 2013. i 2012. godine, grupiranu prema načinu na koji se izračunava fer vrijednost:

31. prosinac 2013. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Ukupno stanje
Imovina
Financijska imovina po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka
– Utržive vrijednosnice132.733175.559308.292
Ukupno imovina132.733175.559308.292
31. prosinac 2012. Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Ukupno stanje
Imovina
Financijska imovina po fer vrijednosti
u računu dobiti i gubitka
– Utržive vrijednosnice217.142133.090209350.441
Ukupno imovina217.142133.090209350.441

Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnim tržištima temelji se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilance. Tržište se smatra aktivnim ako su kotirane cijene poznate temeljem zamjene, aktivnosti brokera, a te cijene predstavljaju stvarne i redovite tržišne transakcije prema uobičajenim trgovačkim uvjetima. Kotirana tržišna cijena korištena za financijsku imovinu koju drži Grupa je njezina važeća kupovna cijena. Ovi instrumenti uključeni su u Klasu 1. Instrumenti koji su uključeni u Klasu 1 sastoje se prvenstveno od vlasničkih ulaganja u obveznice, dionice, novčane fondove i komercijalne zapise koja su klasificirana kao utržive vrijednosnice.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB