bilješka 27 Obveze prema dobavljačima i ostale obveze
bilješka 29 Otkup dionica od manjinskog interesa
zatvori

Bilješka 28

Rezerviranja

(u tisućama kuna) Rezierviranje
za otpremnine
Sudski
sporovi
Ukupno
Stanje 1. siječnja 2012. 43.793142.070185.863
Povećanje8.51348.89557.408
Ukidanje rezerviranja(778)(778)
Iskorištena rezerviranja(3.097)(1.519)(4.616)
Stanje 31. prosinca 2012. 48.431189.446237.877
Stanje 1. siječnja 2013. 48.431189.446237.877
Povećanje5419.07419.128
Stanje 31. prosinca 2013. 48.485208.520257.005

Analiza ukupnih rezerviranja:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Dugoročni dio235.733229.100
Kratkoročni dio21.2728.777
257.005237.877

Rezerviranje za sudske sporove

Rezerviranje u iznosu od 208.520 tisuća kuna (2012. 189.446 tisuća kuna) odnosi se na rezerviranje za određene sudske tužbe protiv Grupe od strane dobavljača i ostalih. Trošak rezerviranja iskazan je u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u bilješci 9 – Ostali poslovni rashodi. Očekuje se da će se stanje na dan 31. prosinca 2013. godine iskoristiti u razdoblju dužem od godine dana. Iznosi rezerviranja su diskontirani na sadašnju vrijednost. Prema mišljenju Uprave, nakon savjetovanja s odvjetnikom, ishod navedenog spora neće dovesti do gubitaka iznad iznosa rezerviranja na dan 31. prosinca 2013. godine.

Rezerviranja za otpremnine

Dugoročni dio rezerviranja za otpremnine odnosi se na procijenjeni iznos otpremnina sukladno Kolektivnom ugovoru, koje imaju pravo ostvariti zaposleni u nekim društvima u Grupi prilikom prestanka zaposlenja (prilikom odlaska u mirovinu, otkaza ili dobrovoljnog odlaska). Sadašnja vrijednost rezerviranja izračunava se na temelju broja zaposlenika, prosječne bruto plaće, godina radnog staža na datum bilance i diskontne stope od 5,65%.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB