bilješka 25 Kapital i rezerve
bilješka 27 Obveze prema dobavljačima i ostale obveze
zatvori

Bilješka 26

Krediti

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Dugoročni zajmovi96.93993.160
Tekuća dospijeća dugoročnih zajmova(19.271)(34.113)
Dugoročna dospijeća77.66859.047
Kratkoročni zajmovi od banaka317.180309.589
Tekuće dospijeće dugoročnih zajmova19.27134.113
Kratkoročni zajmovi ukupno336.451343.702

Dugoročni zajmovi odnose se na podružnice Maistra d.d., Rovinj, Cromaris d.d., Zadar, TDR d.o.o., Beograd i Opresa d.d., Sarajevo. Zajmovi su osigurani mjenicama, zadužnicama i hipotekama na materijalnu imovinu i zalihe. Efektivne kamatne stope na datum bilance iznosile su:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Dugoročni zajmovi0,00% – 5,50%0,00% – 7,00%
Kratkoročni zajmovi od banaka 2,71% – 11,65%2,80% – 12,50%

Izloženost Grupe promjenama kamatnih stopa:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Zajmovi po fiksnim kamatnim stopama96.167132.923
Zajmovi po promjenjivim kamatnim stopama317.952269.826
414.119402.749

Knjigovodstvena vrijednost posudbi Grupe približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti budući da se ugovorene kamatne stope bitno ne razlikuju od kamatne stope po kojoj se Grupa trenutno može zadužiti.

Izloženost promjeni kamatne stope na primljene kredite sukladno ugovorenim datumima promjena kamatnih stopa na dan bilance je kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
1-6 mjeseci317.961269.826
317.961269.826

Dospijeće dugoročnih posudbi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Između 1 i 2 godine16.69519.362
Između 2 i 5 godina35.47036.588
Preko 5 godina25.5033.097
77.66859.047

Knjigovodstveni iznos kredita preračunat je iz sljedećih valuta:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
eur339.051342.062
rsd6.02340.803
mkd10.554
hrk58.49119.884
414.119402.749

Obveze po kreditima u iznosu od 308.484 tisuće kuna (2012.: 305.399 tisuća kuna), a koje se odnose na kredite odobrene od strane banaka podružnicama u inozemstvu, osigurani su garancijom banke koje je ishodila matica.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB