bilješka 24 Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka
bilješka 26 Krediti
zatvori

Bilješka 25

Kapital i rezerve

/i/ Na dan 31. prosinca 2013. i 2012. godine dionički kapital Društva u iznosu od 164.000 tisuća kuna podijeljen je na 9.615.900 redovnih dionica i 6.784.100 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti od 10,00 kuna po dionici. Povlaštene dionice ostvaruju sva prava kao i redovne dionice osim što ne nose pravo glasa na Glavnoj skupštini.

/ii/ Tijekom ranijih razdoblja Društvo je otkupilo vlastite dionice tako da na dan 31. prosinca 2013. i 2012. godine posjeduje 203.410 vlastitih dionica ili 1,24 % ukupno izdanih dionica.

/iii/ Sukladno hrvatskim propisima Društvo je u ranijim razdobljima formiralo zakonske pričuve u iznosu od 12.448 tisuća kuna. Ova pričuva nije raspodjeljiva.

Odlukom Skupštine od 18. lipnja 2013. godine iznos od 448.326 tisuće kuna (30. svibnja 2012. godine 418.132 tisuće kuna) raspoređen je u ostale pričuve. Ova pričuva je raspodjeljiva.Razlike u iznosu zadržane dobiti i pričuva u konsolidiranim financijskim izvještajima i izvještajima matice Adris grupa d.d. nastale su zbog eliminacija nerealizirane dobiti u zalihama.

/iv/ Odlukom Skupštine od 18. lipnja 2013. godine (30. svibnja 2012. godine), odobrena je dividenda iz dobiti u iznosu od 114.800 tisuća kuna ili 7,00 kuna po dionici (2012.: dividenda u iznosu od 114.800 tisuća kuna ili 7,00 kuna po dionici). Dividenda na vlastite dionice nije uključena u raspodjelu dobiti, te se iskazuje u zadržanoj dobiti.

Struktura kapitala Društva na dan 31. prosinca 2013. i 2012. godine je kako slijedi:

Nominalna vrijednost Broj dionica %
Mali dioničari1016.196.59098,76
Vlastite dionice10203.4101,24
16.400.000100
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB