bilješka 23 Depoziti i novčana sredstva
bilješka 25 Kapital i rezerve
zatvori

Bilješka 24

Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Ulaganja u obveznice 132.733217.142
Ulaganja u dionice175.559133.227
Ulaganja u komercijalne zapise72
308.292350.441

Promjene na fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka iskazuju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti u okviru ‘Ostalih dobitaka/(gubitaka) neto’ (bilješka 10).

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB