bilješka 22 Zalihe
bilješka 24 Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka
zatvori

Bilješka 23

Depoziti i novčana sredstva

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Depoziti1.887.0391.829.521

Depoziti se ugovaraju s fiksnim rokovima dospijeća i promjenjivim kamatnim stopama koje su približno jednake tržišnim stopama. Svi depoziti dospijevaju u razdoblju od godine dana nakon datuma bilance.

Tijekom godine efektivne kamatne stope za depozite bile su kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Depoziti4,75% – 7%0,84 – 7%
(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Žiro računi16.10128.784
Devizni računi59.82364.028
Blagajne214903
76.13893.715

Novčana sredstva na računima i depoziti izraženi su u valutama kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
hrk17.21528.784
EUR1.915.3011.876.671
USD85687
BAM13.0067.512
Ostale valute17.5719.582
1.963.1771.923.236
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB