bilješka 20 Potraživanja iz poslovanja i ostala potraživanja
bilješka 22 Zalihe
zatvori

Bilješka 21

Odgođeni porezi

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Odgođena porezna imovina koja će biti realizirana u razdoblju do 12 mjeseci83.80891.166
Odgođena porezna imovina koja će biti realizirana u razdoblju dužem od 12 mjeseci34.26435.795
118.072126.961

Odgođena porezna imovina nastala je kao privremena razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i zakonom propisane porezne osnovice.

Promjene na odgođenoj poreznoj imovini tijekom godine bile su kako slijedi:

Otpremnine Gubici od
umanjenja
vrijednosti
Sudski
sporovi
Ostalo Ukupno
Na dan 1. siječnja 2012.7.49046.25716.31927.88797.953
Iskazano u računu dobiti i gubitka1.88812.16210.0984.86029.008
Na dan 31. prosinca 2012.9.37858.41926.41732.747126.961
Iskazano u računu dobiti i gubitka(1.330)7.268(441)(14.386)(8.889)
Na dan 31. prosinca 2013.8.04865.68725.97618.361118.072
(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Odgođena porezna obveza koja će biti realizirana u razdoblju do 12 mjeseci336336
Odgođena porezna obveza nadoknadiva u razdoblju duljem od 12 mjeseci16.67817.014
17.01417.350

Odgođena porezna obveza u iznosu od 17.014 tisuća kuna (2012.: 17.350 tisuća kuna) obračunata je na privremene razlike između porezne osnovice materijalne imovine u podružnicama i njene fer vrijednosti u konsolidiranim financijskim izvještajima.

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Na dan 1. siječnja 17.35017.686
Iskazano u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti (336)(336)
Na dan 31. prosinca 17.01417.350
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB