bilješka 19b Kreditna sposobnost financijske imovine
bilješka 21 Odgođeni porezi
zatvori

Bilješka 20

Potraživanja iz poslovanja i ostala potraživanja

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Potraživanja od kupaca:
Potraživanja od kupaca u zemlji330.464261.260
Potraživanja od kupaca u inozemstvu347.567377.183
Potraživanja od izvoznika7119
Nefakturirana potraživanja6775.323
678.715643.885
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca(93.038)(80.943)
Potraživanja od kupaca – neto585.677562.942
 
Dani krediti:
Krediti kooperantima3.1325.116
Stambeni krediti123145
Krediti dani pridruženim društvima (bilješka 33)40.632
Ostali krediti /i/1.342.6481.053.757
1.386.5351.059.018
Ispravak vrijednosti danih kredita(136.852)(90.218)
Krediti – neto1.249.683968.800
 
Potraživanja za poreze516.775475.907
Potraživanja za kamate78.67927.463
Ostala potraživanja 23.15139.524
618.605542.894
2.453.9652.074.636
Umanjeno za dugoročni dio (4.505)(4.159)
Kratkoročni dio 2.449.4602.070.477

/i/ Kredit odobren kupcima u iznosu od 452.389 tisuća kuna (2012.: 377.281 tisuća kuna) nastao je pretvaranjem u kredite potraživanja od prodaje koja nisu naplaćena u roku od 15 dana od datuma isporuke robe. Krediti su odobreni uz valutnu klauzulu (tečaj eur) uz kamatnu stopu od 10%. Krediti su osigurani zadužnicama i mjenicama dužnika, avalirane od vlasnika dužnika.

Krediti u iznosu od 763.762 tisuće kuna (2012.: 667.787 tisuća kuna) odobreni su u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za eur uz kamatnu stopu od 10% godišnje. Krediti su osigurani zadužnicama dužnika, založnim pravom na dionice te hipotekom na imovinu dužnika.

Promjene na rezerviranjima za umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca su kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Stanje na početku godine80.94392.769
Ispravak vrijednosti tijekom godine (bilješka 9)12.71310.962
Naplaćena ranije otpisana potraživanja (bilješka 9)(531)(954)
Ukidanje rezerviranja (bilješka 9)(5.161)
Otpis prethodno ispravljenih potraživanja(87)(16.673)
Stanje 31. prosinca93.03880.943

Stanje i promjene ispravka vrijednosti danih kredita su kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Stanje na početku godine90.21827.601
Ispravak vrijednosti tijekom godine (bilješka 9)54.40162.618
Naplaćena ranije otpisana potraživanja (bilješka 9)(7.767)(1)
Stanje 31. prosinca136.85290.218

Sva dugoročna potraživanja dospijevaju u razdoblju unutar 5 godina od datuma bilance.

Knjigovodstvena vrijednost dugoročnih potraživanja približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti budući da se ugovorene kamatne stope bitno ne razlikuju od tekućih tržišnih stopa.

Efektivne kamatne stope na kratkoročna i dugoročna potraživanja na dan bilance su kako slijedi:

  2013. 2012.
4,50 – 10%4,50 – 10%
Potraživanja od kupaca – nedospjela (u tisućama kuna) 2013. 2012.
Ključne skupine kupaca107.662224.585
Ostala potraživanja od kupaca 237.336176.089
344.998400.674

Na dan 31. prosinca 2013. godine, potraživanja od kupaca u iznosu od 243.111 tisuća kuna (2012.: 162.268 tisuća kuna) su dospjela, ali nisu ispravljena.

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Do jednog mjeseca172.721124.690
Jedan do dva mjeseca58.0669.168
Dva do tri mjeseca2.6074.817
Više od tri mjeseca9.71723.593
243.111162.268

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja Grupe po valutama je kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
EUR 1.452.595 1.123.002
hrk 297.827 269.561
rsd 81.882 92.730
Usd 11.241 9.871
BAM57.32553.949
mkd 12.826 10.092
1.913.6961.559.205

Knjigovodstvena vrijednost kratkoročnih potraživanja približno je jednaka njihovoj fer vrijednosti zbog kratkih rokova dospijeća.

Maksimalna izloženost kreditnom riziku na dan izvještaja je knjigovodstvena vrijednost svake stavke navedenih potraživanja. Društvo nema instrumente osiguranja naplate potraživanja.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB