bilješka 18 Ulaganja u pridružena društva
bilješka 19b Kreditna sposobnost financijske imovine
zatvori

Bilješka 19a

Financijski instrumenti po kategorijama

Računovodstvene politike za financijske instrumente primijenjene su na sljedeće stavke:

(u tisućama kuna) Krediti i
potraživanja
Imovina po fer
vrijednosti u RDG
Ukupno
31. prosinca 2013.
Imovina
Potraživanja od kupaca588.109588.109
Potraživanja po danim kreditima1.247.0001.247.000
Potraživanja za kamate78.58778.587
Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka308.292308.292
Depoziti1.887.0391.887.039
Novac i novčani ekvivalenti76.13876.138
3.876.873308.2924.185.165
31. prosinca 2012.
Imovina
Potraživanja od kupaca562.942562.942
Potraživanja po danim kreditima968.800968.800
Potraživanja za kamate27.46327.463
Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka350.441350.441
Depoziti1.829.5211.829.521
Novac i novčani ekvivalenti93.71593.715
3.482.441350.4413.832.882
(u tisućama kuna) Ostale
financijske obveze
31. prosinca 2013.
Obveze
Posudbe414.128
Obveze za kamate630
Obveze iz poslovanja i ostale obveze309.174
723.932
31. prosinca 2012.
Obveze
Posudbe402.749
Obveze za kamate1.027
Obveze iz poslovanja i ostale obveze436.010
839.786

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze ne uključuju obveze za poreze, obveze prema zaposlenicima, poreze i doprinose i predujmove.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB