bilješka 16 Ulaganja u nekretnine
bilješka 18 Ulaganja u pridružena društva
zatvori

Bilješka 17

Nematerijalna imovina

(u tisućama kuna) Goodwill Ostala
nematerijalna
imovina
Ukupno
Stanje na dan 1. siječanj 2012.
Nabavna vrijednost143.406152.953296.359
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti(12.591)(120.401)(132.992)
Neto knjigovodstvena vrijednost130.81532.552163.367
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2012.
Neto knjigovodstvena vrijednost na početku godine130.81532.552163.367
Povećanja9.8439.843
Amortizacija za godinu (10.187)(10.187)
Otuđenja, otpisi(48)(48)
Tečajne razlike(2)(2)
Neto knjigovodstvena vrijednost na kraju godine130.81532.158162.973
Stanje na dan 31. prosinca 2012.
Nabavna vrijednost143.406161.776305.182
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti(12.591)(129.618)(142.209)
Neto knjigovodstvena vrijednost130.81532.158162.973
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013.
Neto knjigovodstvena vrijednost na početku godine130.81532.158162.973
Povećanja12.54512.545
Prijenosi3.1583.158
Amortizacija za godinu (9.721)(9.721)
Otuđenja, otpisi(260)(260)
Tečajne razlike1818
Neto knjigovodstvena vrijednost na kraju godine130.81537.898168.713
Stanje na dan 31. prosinca 2013.
Nabavna vrijednost143.406169.108299.923
Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti(12.591)(131.210)(131.210)
Neto knjigovodstvena vrijednost130.81537.898168.713

Ostala nematerijalna imovina odnosi se najvećim dijelom na softver. Goodwill se alocira na jedinice stvaranja novca Grupe (cgu), utvrđene prema poslovnim segmentima.

Sažetak alokacije goodwilla prema poslovnim segmentima nalazi se u nastavku.

31. prosinca 2013. Turizam Maloprodaja Ukupno
Goodwill34.36096.455130.815
31. prosinca 2012. Turizam Maloprodaja Ukupno
Goodwill 34.36096.455130.815

Nadoknadivi iznos jedinica stvaranja novca izračunat je temeljem vrijednosti u uporabi.

Ovi izračuni koriste projekcije novčanih tokova prije poreza na temelju financijskih planova koje je odobrila Uprava i koji pokrivaju razdoblje od pet godina. Novčani tokovi nakon tog petogodišnjeg razdoblja ekstrapoliraju se korištenjem procijenjenih stopa rasta navedenih u nastavku. Stopa rasta nije viša od dugoročne prosječne stope rasta za industriju kojoj cgu djeluju.

Ključne pretpostavke korištene za izračun vrijednosti u uporabi su kako slijedi:

Maloprodaja Turizam
Bruto marža /i/ 2,80%18,07%
Rast prihoda /ii/ 0,50%8,29%
Diskontna stopa /iii/ 11,90%4,88%

/i/ Planirana bruto marža
/ii/ Ponderirana prosječna stopa rasta korištena za ekstrapoliranje novčanih tokova nakon planiranog razdoblja
/iii/ Diskontne stope prije poreza primijenjene na projekcije novčanih tokova

Ove pretpostavke korištene su za analizu svake pojedine jedinice stvaranja novca unutar poslovnog segmenta. Uprava je odredila planiranu bruto maržu na temelju prošlog iskustva i očekivanog tržišnog razvoja.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB