bilješka 15 Nekretnine, postrojenja i oprema
bilješka 17 Nematerijalna imovina
zatvori

Bilješka 16

Ulaganja u nekretnine

(u tisućama kuna) 2013.2012.
Stanje na dan 1. siječnja
Nabavna vrijednost168.533170.125
Akumulirana amortizacija(89.002)(88.303)
Neto knjigovodstvena vrijednost79.53181.822
Povećanje ulaganja u nekretnine29956
Donos s dugotrajne materijalne imovine64815
Prodaja(1.278)(14)
Prijenos sa zaliha1.781217
Amortizacija za godinu(3.428)(3.365)
Neto knjigovodstvena vrijednost76.96979.531
Stanje na dan 31. prosinca
Nabavna vrijednost169.384168.533
Akumulirana amortizacija(92.415)(89.002)
Neto knjigovodstvena vrijednost76.96979.531

Fer vrijednost imovine u najmu ne može se ustanoviti, jer iznajmljene nekretnine predstavljaju dio kompleksa zgrada.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB