bilješka 14 Dividenda po dionici
bilješka 16 Ulaganja u nekretnine
zatvori

Bilješka 15

Nekretnine, postrojenja i oprema

(u tisućama kuna) Zemljište
i zgrade
Postrojenja
i oprema
Imovina
u pripremi
Ukupno
Stanje na dan 1. siječnja 2012.
Nabavna vrijednost3.830.6871.657.981306.3955.795.063
Akumulirana amortizacija(1.343.497)(990.128)(2.333.625)
Neto knjigovodstvena vrijednost2.487.190667.853306.3953.461.438
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2012.
Neto knjigovodstvena vrijednost
na početku godine
2.487.190667.853306.3953.461.438
Povećanje331.074331.074
Prijenosi s imovine u pripremi63.765184.989(248.754)
Prodaja i prijenosi na ulaganje u nekretnine(815)(815)
Amortizacija za godinu (98.226)(270.621)(368.847)
Otuđenja i otpisi(10.217)(6.750)(26.455)(43.422)
Tečajne razlike56(287)(652)(883)
Neto knjigovodstvena vrijednost na kraju godine2.442.568575.184360.7933.378.545
Stanje na dan 31. prosinca 2012.
Nabavna vrijednost3.872.4371.815.826360.7936.049.056
Akumulirana amortizacija(1.429.869)(1.240.642)(2.670.511)
Neto knjigovodstvena vrijednost2.442.568575.184360.7933.378.545
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2013.
Neto knjigovodstvena vrijednost na početku godine2.442.568575.184360.7933.378.545
Povećanje9.96510.495390.092410.552
Prijenosi s imovine u pripremi166.001162.841(328.842)
Prodaja i prijenosi na ulaganje u nekretnine(64)(64)
Prijenos na nematerijalnu imovinu(2.827)(2.827)
Amortizacija za godinu (101.045)(246.879)(347.924)
Otuđenja i otpisi(3.073)(17.512)(1.201)(21.786)
Tečajne razlike429(2.238)157(1.652)
Neto knjigovodstvena vrijednost na kraju godine2.514.781481.891418.1723.414.844
Stanje na dan 31. prosinca 2013.
Nabavna vrijednost3.951.0081.934.474418.1726.303.654
Akumulirana amortizacija(1.436.227)(1.452.583)(2.888.810)
Neto knjigovodstvena vrijednost2.514.781481.891418.1723.414.844

Na dan 31. prosinca 2013. godine nabavna vrijednost potpuno otpisanih nekretnina, postrojenja i opreme u Grupi iznosila je 496.647 tisuća kuna (2012.: 430.598 tisuća kuna).

Za osiguranje plaćanja po kreditima odobrenim od strane banaka i ostalih kreditora za nekoliko podružnica upisane su hipoteke na imovinu i to na zemljište i zgrade u vrijednosti od 83.842 tisuće kuna (2012.: 83.842 tisuća kuna).

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB