bilješka 11 Financijski prihodi – neto
bilješka 13 Zarada po dionici
zatvori

Bilješka 12

Porez na dobit

(u tisućama kuna) 2013. 2012.
Tekući porez na dobit90.592107.253
Odgođeni porezni trošak/(prihod) (bilješka 21)8.553(29.008)
99.14578.245

Porez na dobit Grupe prije oporezivanja razlikuje se od teoretskog iznosa koji bi se izračunao po ponderiranoj poreznoj stopi primjenjivoj na dobit društava koja se konsolidiraju kako slijedi:

(u tisućama kuna) 2013.2012.
Dobit prije oporezivanja487.796584.100
Porez na dobit po stopi poreza na dobit u pojedinoj državi143.898171.172
Efekt porezno nepriznatih troškova46.70053.974
Učinak neoporezivih prihoda(94.489)(134.438)
Učinak poreznih gubitaka za koje nije priznata odgođena porezna imovina7.8956.373
Efekti iskorištenih prethodno nepriznatih poreznih gubitaka(4.859)(18.836)
Obračunati porez na dobit99.14578.245
Efektivna porezna stopa20,32%13,40%

Matica i njene podružnice podliježu plaćanju poreza sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, odnosno zemalja u kojima su registrirane.

Porezna uprava Republike Hrvatske je do sada izvršila porezni nadzor prijave poreza na dobit za nekoliko društava za razdoblje do 2010. godine. U skladu s propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije pojedinog društva u Grupi u razdoblju od 3 godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana te može uvesti dodatne porezne obaveze i kazne. Uprava pojedinih društava i Društva nije upoznata s okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.

Ukupni porezni gubici na razini Grupe iznosili su kako slijedi:

(u tisućama kuna)2013.2012.
2013.19.044
2014.22.91946.982
2015.55.05356.263
2016.29.89531.338
2017.23.88523.885
131.752177.512

Grupa u svojim financijskim izvještajima nije iskazala odgođenu poreznu imovinu temeljem poreznih gubitaka u iznosu od 26.350 tisuće kuna (2012.: 35.502tisuće kuna) budući da nije izvjesno da će porezni gubici biti iskorišteni od strane društava na koja se odnose u navedenim iznosima prije roka u kojem istječu.

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB