bilješka 10 Ostali dobici – neto
bilješka 12 Porez na dobit
zatvori

Bilješka 11

Financijski prihodi – neto

(u tisućama kuna)2013.2012.
Financijski prihodi
Prihodi od kamata po kratkoročnim danim depozitima132.85563.053
Prihodi od kamata po danim kreditima 117.91880.210
Prihodi od kamata po obveznicama i komercijalnim zapisima14.15518.924
Neto tečajne razlike po financijskim aktivnostima14.1134.185
279.041166.372
Financijski rashodi
Trošak kamata po posudbama (22.739)(15.418)
Neto tečajne razlike po financijskim aktivnostima (1.222)(3.455)
(23.961)(18.873)
255.080147.499
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB