bilješka 9 Ostali poslovni rashodi
bilješka 11 Financijski prihodi – neto
zatvori

Bilješka 10

Ostali dobici – neto

(u tisućama kuna)2013.2012.
Financijska imovina u računu dobiti i gubitka (bilješka 24)
· dobitci/(gubici) od promjene fer vrijednosti2.84040.846
· prihodi od dividendi359706
Dobit od prodaje materijalne imovine2.7687.104
Neto tečajne razlike 16.080115.891
22.047164.547
EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB