Izvješće neovisnog revizora i konsolidirani financijski izvještaji

Adris grupa d.d. 31. prosinca 2013.

Dioničarima i Upravi društva adris grupa d.d.

Obavili smo reviziju priloženih konsolidiranih financijskih izvještaja Adris grupa d.d. i njegovih podružnica (“Grupa”) koji obuhvaćaju konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2013. godine, konsolidirane izvještaje o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za godinu tada završenu te bilješke koje se sastoje od sažetka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Odgovornost Uprave za konsolidirane financijske izvještaje
Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja, uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost revizora
Naša je odgovornost izraziti mišljenje o ovim konsolidiranim financijskim izvještajima na osnovu naše revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima koji nalažu pridržavanje etičkih pravila, te planiranje i provođenje revizije kako bi se s razumnom mjerom sigurnosti utvrdilo da su konsolidirani financijski izvještaji bez materijalno značajnih grešaka.

Revizija uključuje provođenje procedura u svrhu pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u konsolidiranim financijskim izvještajima. Odabir procedura ovisi o prosudbi revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih grešaka u konsolidiranim financijskim izvještajima, koje mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja u svrhu provođenja revizijskih procedura u skladu s postojećim okolnostima, a ne u svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija isto tako uključuje ocjenu primjerenosti računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena koje je definirala uprava, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza konsolidiranih financijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i čine odgovarajuću osnovu u svrhu izražavanja našeg mišljenja.

Mišljenje
Prema našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj Grupe na dan 31. prosinca 2013. godine, rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja je tada završila sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Zagreb, 31. ožujka 2014.

Hrvoje Zgombić, Predsjednik Uprave

Vladimir Topolnjak, ovlašteni revizor

konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. (u tisućama kuna)
Bilješka2013.2012.
Poslovni prihodi52.747.7582.898.414
Ostali prihodi676.59971.367
Promjena vrijednosti zaliha nedovršene
proizvodnje i gotovih proizvoda
183.21269.603
Troškovi materijala i usluga7(1.717.901)(1.619.947)
Troškovi zaposlenih8(502.147)(500.113)
Amortizacija i vrijednosna usklađenja15 16 17(361.073)(382.399)
Ostali poslovni rashodi9(241.962)(289.004)
Ostali dobici – neto1022.047164.547
Dobit iz poslovanja 206.533412.468
Financijski prihodi11279.041166.372
Financijski rashodi11(23.961)(18.873)
Financijski prihodi – neto11255.080147.499
Udio u dobiti pridruženih društava1823.18324.133
Dobit prije oporezivanja484.796584.100
Porez na dobit12(99.145)(78.245)
Neto dobit za godinu385.651505.855
Ostala sveobuhvatna dobit
Tečajne razlike7.993(5.396)
Ukupna ostala sveobuhvatna dobit7.993(5.396)
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu393.644500.459
Neto dobit za:
Dioničare Društva377.215496.070
Manjinski interes8.4369.785
385.651505.855
Sveobuhvatna dobit za:
Dioničare Društva385.224490.674
Manjinski interes8.4209.785
393.644500.459
Osnovna/razrijeđena zarada po dionici koja se
odnosi na dioničare Društva (u kunama)
1823,2930,63
konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2013. (u tisućama kuna)
Bilješka2013.2012.
IMOVINA
Dugotrajna imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema153.414.8443.378.545
Ulaganja u nekretnine1676.96979.531
Nematerijalna imovina17168.713162.973
Odgođena porezna imovina21118.072126.961
Ulaganja u pridružena društva18174.654158.124
Potraživanja iz poslovanja i ostala potraživanja204.5054.159
3.957.7573.910.293
Kratkotrajna imovina
Zalihe22833.211724.413
Potraživanja iz poslovanja i ostala potraživanja202.449.4602.070.477
Financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka24308.292350.441
Depoziti231.887.0391.829.521
Novac i novčani ekvivalenti2376.13893.715
5.554.1405.068.567
Ukupno imovina9.511.8978.978.860
KAPITAL I OBVEZE
Kapital i rezerve
Temeljni kapital164.000164.000
Kapitalna dobit16.92216.922
Vlastite dionice(41.459)(41.459)
Zakonske pričuve12.44812.448
Ostale pričuve7.186.2766.770.619
Zadržana dobit391.435537.718
257.729.6227.460.248
Manjinski udjeli168.273209.060
Ukupno kapital7.897.8957.669.308
OBVEZE
Dugoročne obveze
Krediti2677.66859.047
Rezerviranja28235.733229.100
Odgođena porezna obveza2117.01417.350
330.415305.497
Kratkoročne obveze
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze 27907.778648.494
Obveze za porez na dobit18.0863.082
Krediti26336.451343.702
Rezerviranja2821.2728.777
1.283.5871.004.055
Ukupno obveze1.614.0021.309.552
Ukupno kapital i obveze9.511.8978.978.860
konsolidirani izvještaj o promjenama dioničke glavnice za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. (u tisućama kuna)
glavnica koja se može pripisati dioničarima društva
bilješke temeljni kapital kapitalna dobit vlastite dionice zakonske pričuve ostale pričuve zadržana dobit manjinski udjeli ukupno
Stanje 1. siječnja 2012.164.00016.922(41.459)12.4486.354.490578.552201.4457.286.398
Dobit za 2012. godinu496.0709.785505.855
Ostala sveobuhvatna dobit
Tečajne razlike (5.396)(5.396)
Ukupna sveobuhvatna dobit490.6749.785500.459
Transakcije s vlasnicima
Otkup od manjinskih dioničara29(2.003)(2.170)(4.173)
Prijenos zadržane dobiti25/III/418.132(418.132)
Objavljena dividenda25/IV/(113.376)(113.376)
Ukupne transakcije s vlasnicima416.129(531.508)(2.170)(117.549)
Stanje 31. prosinca 2012. 25164.00016.922(41.459)12.4486.770.619537.718209.0607.669.308
Dobit za 2013. godinu377.2158.436385.651
Ostala sveobuhvatna dobit
Tečajne razlike8.009(16)7.993
Ukupna sveobuhvatna dobit 385.2248.420393.644
Transakcije s vlasnicima
Otkup od manjinskih dioničara29(2.475)(49.207)(51.682)
Prijenos zadržane dobiti418.132(418.132)
Objavljena dividenda(113.375)(113.375)
Ukupne transakcije s vlasnicima415.657(531.507)(49.207)(165.057)
Stanje 31. prosinca 2013. 164.00016.922(41.459)12.4487.186.276391.435168.2737.897.895
konsolidirani izvještaj o novčanom toku za godinu koja je završila
na dan 31. prosinca 2013. (u tisućama kuna)
Bilješka2013.2012.
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti:
Novac generiran poslovanjem30751.968463.878
Plaćeni porez (90.256)(146.769)
Plaćena kamata(23.136)(14.801)
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti638.576302.308
Novčani tok korišten za ulagačke aktivnosti:
Kupnja udjela u pridruženom društvu(14.838)
Primici od udjela u pridruženim društvima1821.49113.354
Otkup dionica od manjinskih dioničara29(50.653)(4.173)
Ulaganje/povlačenje depozita – neto(57.518)549.773
Primici od prodaje ulaganja u vrijednosne papire i udjele44.9899.832
Nabava materijalne i nematerijalne imovine15 16 17(423.396)(340.973)
Dani krediti – neto(311.067)(630.211)
Naplaćene kamate213.813144.083
Primici od prodaje materijalne imovine2.7687.104
Primici od dividendi10359706
Novčani tok korišten za ulagačke aktivnosti(574.052)(250.505)
Novčani tok korišten za financijske aktivnosti:
Isplata dividendi(100.666)(112.427)
Otplata kredita(54.268)(107.124)
Primici od kredita72.833104.510
Novčani tok korišten za financijske aktivnosti(82.101)(115.041)
Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata(17.577)(63.238)
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine93.715156.953
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine2376.13893.715

Bilješke

EN
Godišnje izvješće 2013. godine PREUZMI PDF 3.7MB